headerimg-DUURZAME-ECONOMIE.jpg headerimg-SD.jpg headerimg-DUURZAME-LEEFOMGEVING-02.jpg headerimg-DD-FB.jpg West-headerimg.jpg headerimg-CENTRUM.jpg headerimg-stadsdeeloost.jpg Zuid-headerimg-02.jpg Noord-HEADERIMG.jpg TILE-WEST.jpg West_DE.jpg TILE-CENTRUM.jpg Centrum-DE-02.jpg TILE-OOST.jpg Oost-DE-02.jpg TILE-ZUID.jpg Zuid-DE.jpg TILE-NOORD.jpg Noord-DE.jpg

Stadsdeel Zuid

Actieve bewoners steken handen uit de mouwen

Stadsdeel Zuid is een stadsdeel met ongeveer 36.000 inwoners en bestaat uit de wijken Wesselerbrink, Stroinkslanden en Helmerhoek. Het stadsdeel heeft een diversiteit aan woongebieden met elk zijn eigen kenmerken. Ondanks sociale problematiek zoals een hoge werkloosheid, zijn er veel actieve bewoners die de handen uit de mouwen steken om mee te helpen aan een leefbare wijk.

Versterken economie


Ondernemers werken samen

In stadsdeel Zuid zetten ondernemers zich gezamenlijk in voor de wijken en voor wijkbewoners die geen werk hebben en zich wel willen inzetten voor de maatschappij. Ook is Power actief om bewoners laagdrempelige activiteiten aan te bieden om weer structuur in het leven te krijgen. In stadsdeel Zuid wonen veel jongeren. We zetten ons extra voor hen in, waarbij de talenten van de jongeren benut worden. We gaan onderzoeken of alles in een school opgezet kan worden in het stadsdeel.

Duurzame leefomgeving


Groen en sport voeren boventoon

Stadsdeel Zuid is erg groen en ligt direct tegen het prachtige buitengebied aan met voldoende mogelijkheden voor recreatie. Elke wijk heeft een park om te genieten van de natuur. Bewoners onderhouden zelf stukken openbaar groen, denken mee met de inrichting en het wijkbeheerplan. Er ligt een strook van sportverenigingen tussen Wesselerbrink en Helmerhoek waar bewoners bewegen en in teamverband sporten. Combifunctionarissen ondersteunen actieve bewoners die meehelpen aan een structureel sportaanbod, zoals op de sport- en speluitleen van Wesselerbrink en Stroinkslanden.

Maatschappelijke ondersteuning


Bewoners zijn zelfredzaam

In stadsdeel Zuid is op veel plaatsen een vangnet noodzakelijk. Er zijn twee wijkteams actief, één voor Wesselerbrink en één voor Helmerhoek en Stroinkslanden. In Wesselerbrink loopt daarnaast het project Enschede Doen om bewoners te activeren om zelfredzaam te worden. Gelukkig is een groot deel van de bewoners in Zuid erg actief en bereid om samen de schouders eronder te zetten. Zo heeft Zuid twee bewonersbedrijven: de Brink en de Stroinkshal.

Dienstverlening en financieel beleid


Bewoners hebben eigen middelen via wijkbudget

De komende jaren zetten we in op transparantie van de uitgaven van de gemeente en brengen we in beeld wat er wordt uitgegeven in een wijk via de wijkbegroting. Ook hebben bewoners in stadsdeel Zuid eigen middelen via de wijkbudgetten. In stadsdeel Zuid word hiervan veel gebruik gemaakt en zijn veel mensen actief met verschillende initiatieven. Bijvoorbeeld om de geschiedenis van Zuid vast te leggen in een boek.

Speerpunten Zomernota
stadsdeel Zuid

Samen met bewoners en partners hebben we de afgelopen periode de ambities en doelen op hoofdlijnen bepaald, voor de periode 2016-2018.

De speerpunten en enkele doelen en ambities worden hieronder nader toegelicht:

Iedereen inclusief. Speerpunt werk en meedoen.

Meer bewoners zijn actief als vrijwilliger of goede buur. De meeste inwoners van stadsdeel Zuid willen én kunnen zelf de regie over hun eigen leven voeren. Onze strategie is het verder versterken van het professionele netwerk, zodat alle partijen die zich bezighouden met vrijwilligerswerk elkaar kennen en opzoeken. Zo kunnen we een betere match maken tussen de talenten van een vrijwilliger en mogelijke werkplekken.

Geborgen gemeenschap. Speerpunt veilige leefomgeving.

Meer wederzijds respect voor mensen uit andere culturen. Onbekend maakt onbemind en door elkaar te leren kennen kunnen we spanningen voorkomen. We willen met elkaar in gesprek blijven over hoe het ons leven verrijkt door mensen uit andere culturen tegen te komen.

Samen sterk. Speerpunt zorg en ondersteuning.

De basisvoorzieningen voor zorg op orde brengen, met aandacht voor de verschillende doelgroepen. Het aantal ouderen in stadsdeel Zuid groeit en een groot deel van hen is actief en gaat erop uit. Maar niet alle ouderen kunnen dit, terwijl we wel iedereen de mogelijkheden willen bieden om mee te doen. De komende periode willen we bekijken of het bestaande aanbod aansluit bij de behoefte zodat we (nog) beter aansluiten bij wat mensen willen en kunnen.

Ouders aan zet. Speerpunt jeugd en onderwijs.

De jeugd beweegt meer en heeft een gezonde levensstijl. Sportief werken aan je gezondheid, dat is het motto van het sportbeleid 2015 – 2018. In stadsdeel Zuid valt op dat weinig kinderen lid zijn van een sportvereniging en dat veel kinderen overgewicht hebben. We willen de bewustwording over het belang van sporten voor de gezondheid vergroten.

Een compleet overzicht van wat we de komende jaren in Stadsdeel Zuid willen bereiken vindt u op onze digitale stadsdeelagenda. Hierin staat ook aangegeven hoe we de doelen willen bereiken.