headerimg-DUURZAME-ECONOMIE.jpg headerimg-SD.jpg headerimg-DUURZAME-LEEFOMGEVING-02.jpg headerimg-DD-FB.jpg West-headerimg.jpg headerimg-CENTRUM.jpg headerimg-stadsdeeloost.jpg Zuid-headerimg-02.jpg Noord-HEADERIMG.jpg TILE-WEST.jpg West_DE.jpg TILE-CENTRUM.jpg Centrum-DE-02.jpg TILE-OOST.jpg Oost-DE-02.jpg TILE-ZUID.jpg Zuid-DE.jpg TILE-NOORD.jpg Noord-DE.jpg

Stadsdeel West

Buitengebied is een belangrijke kwaliteitsfactor

Stadsdeel West herbergt ongeveer 30.000 inwoners, een aantal grote bedrijventerreinen en heeft een groot buitengebied. Door de bedrijvigheid, de diversiteit in woonmilieus en de verschillende nationaliteiten heeft West veel te bieden. Het uitgestrekte buitengebied van Twekkelo, Usselo en Boekelo is een belangrijke kwaliteitsfactor. In stadsdeel West werken bewoners, ondernemers, partners en gemeente nauw met elkaar samen aan een prettig en gezond leefklimaat.

Versterken economie


Wijkgerichte benadering laat mensen meedoen

Langs de A35, de invalswegen Westerval en Zuiderval en het Twentekanaal liggen grote bedrijventerreinen waar grote en kleine, zowel arbeidsintensieve als kennisintensieve bedrijven zijn gevestigd en veel Enschedeërs werken. Stadsveld en Boswinkel hebben winkelcentra met een breed winkelaanbod. De arbeidsparticipatie in de wijken en buurten verschilt sterk van elkaar. In het project PS:Doen is met een wijkgerichte benadering kennis en ervaring opgedaan om meer mensen te laten meedoen. Deze ervaring wordt in de komende jaren verder ingezet in de wijkteams.

Duurzame leefomgeving


Bewoners zijn medeverantwoordelijk voor openbare ruimte

Het dorp Boekelo en de wijken Stadsveld, Pathmos, West Boswinkel en Wijk20 hebben allemaal een dorps- of wijkraad die de belangen van de bewoners behartigt, adviesorgaan is voor de gemeente en beslist over de besteding van de wijkbudgetten. Daarnaast participeren de bewoners in de totstandkoming en uitvoering van de wijkbeheerplannen zodat zij medeverantwoordelijk zijn voor de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Zowel vanuit eigen initiatief als aangejaagd door Alifa ontstaan op diverse plaatsen bewonersinitiatieven en bewonersnetwerken.

Maatschappelijke ondersteuning


Omzien naar elkaar is belangrijk

Omzien naar elkaar, meedoen en ook een vangnet hebben voor de mensen in West die het op eigen kracht (nog) niet redden, zijn de centrale thema’s in de wijken. Sinds medio 2014 zijn in stadsdeel West twee wijkteams actief. Eén voor Pathmos en Stadsveld en één voor Boswinkel, Boekelo en Usselo. Zij zijn het centrale aanspreekpunt voor bewoners met enkelvoudige en meervoudige zorgvragen. De wijkteams, Power, Alifa en stadsdeelmanagement verlenen steun aan initiatieven voor activering en participatie van bewoners.

Dienstverlening en financieel beleid


Servicecentrum is uitvalsbasis gemeente en bewoners

Het servicecentrum West aan de B.W. ter Kuilestraat is de gemeentelijke uitvalsbasis in stadsdeel West. De wijkteams, stadsdeelbeheer en stadsdeelmanagement hebben daar hun werkplekken en zijn daar goed bereikbaar voor de bewoners en ondernemers in West. Vanaf 1 januari 2014 is het zorgloket ook aanwezig in het wijkcentrum en daarmee direct in de buurt van bewoners en wijkzorgteams. De overige gemeentelijke dienstverlening vindt digitaal en vanuit het stadskantoor aan de Hengelosestraat plaats.

Speerpunten Zomernota
stadsdeel West

Samen met bewoners en partners hebben we de afgelopen periode de ambities en doelen op hoofdlijnen bepaald, voor de periode 2016-2018.

De speerpunten en enkele doelen en ambities worden hieronder nader toegelicht:

Samen sterk. Speerpunt zorg en ondersteuning.

 • Verbeteren van vroegsignalering in de wijken. We willen een beter inzicht krijgen in de problematiek op straat- en buurtniveau, door het ontwikkelen van een vroegsignaleringsnetwerk met partners uit de wijk. Zo kunnen we bewoners sneller ondersteuning bieden waar nodig.
 • Investeren aan de voorkant, preventieve gezondheidszorg en passende ondersteuning voor doelgroepen. Door eerder ondersteuning te kunnen bieden die aansluit bij de vragen van bewoners, kunnen we vaker voorkomen dat deze vragen uitgroeien tot problematiek die bewoners niet meer zelf kunnen oplossen, met als gevolg dat vaak duurdere zorg nodig is.
 • Verbeteren van de balans tussen de draaglast en draagkracht in een buurt. Het woningtoewijzingsbeleid van woningcorporaties (bijvoorbeeld door middel van loting) en de verplichting van het passend toewijzen kan leiden tot een opeenstapeling van problemen in buurten met goedkopere huurwoningen. Dit willen we voorkomen door goede afspraken te maken met de woningcorporaties en door de stedelijke inzet op de problematiek rondom verwarde personen te verbeteren.
 • Mensen van alle leeftijden leven fijner samen. Meer mensen kennen elkaar, ontmoeten elkaar en helpen elkaar waar nodig. Door het verbinden van Welzijn, Zorg en Participatie willen we Burgerkracht door ontwikkelen en de vertaling maken naar wijkniveau.
 • Aanpakken malafide zorgpartijen en aanscherpen randvoorwaarden. We willen het toezicht op zorgpartijen aanscherpen en overlast van ‘zorgpanden’ verminderen, door de samenwerking en informatie-uitwisseling met politie, huiseigenaren en zorgpartijen te verbeteren. Dit vraagt om een continue afstemming.

Iedereen inclusief. Speerpunt werk en meedoen.

 • De schuldenproblematiek terugbrengen. We willen het aantal mensen dat met schulden kampt verminderen door een methode te ontwikkelen en een integrale aanpak te kiezen. Ten eerste kunnen we op een laagdrempelige manier informatie verstrekken over het omgaan met financiën (bewustwording) en ondersteuning bieden bij (dreigende) problemen. Ten tweede kunnen we in samenwerking met de Stadsbank een beter aanbod ontwikkelen van ondersteuning op maat bij het beheren van de eigen financiën, zoals de pilot prepaid bankpas. En ten derde willen we de communicatie met en tussen professionals op het gebied van werk, participatie en meedoen versterken, omdat we hebben gezien dat een zinvolle dagbesteding in combinatie met het vermogen om schulden aan te pakken een zeer positief effect heeft op het welzijn van mensen en op de onderlinge gezinsrelaties.
 • Stijging van de participatie om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. We willen inwoners faciliteren bij hun zoektocht naar dagbesteding, vrijwilligerswerk of betaald werk, door nog meer de samenwerking te zoeken met onder meer lokale ondernemers, de Doen-beurzen, het Wijkgilde en POWER. Verder willen we samen met het RAP-team (Rechtmatigheid, Aandacht en Participatie) een doorgaande lijn creëren voor mensen met een uitkering voor een beter en aantrekkelijker toekomstperspectief.
 • Talentontwikkeling vergroten. Hiervoor moeten we eerst meer inzicht krijgen in de talentontwikkeling in West. We weten al dat het zaak is om de samenwerking te vergroten tussen de verschillende thema’s en projecten die er zijn voor specifieke doelgroepen. Zo creëren we meer samenhang waardoor jongeren optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden, zoals het project voor perspectief op de arbeidsmarkt (Twente goes Techno) en projecten waarmee volwassenen zicht krijgen op hun talenten.

Geborgen gemeenschap. Speerpunt veilige leefomgeving.

 • Bewustwording preventie vergroten. Inwoners, ondernemers, instellingen en organisaties kunnen zelf veel meer doen om hun eigen veiligheid te verbeteren. We willen de bewustwording hierover vergroten door het thema actiever op de agenda’s van de wijkoverleggen te plaatsen en op verzoek deskundigheid in te brengen van partijen als de politie en het CCV.
 • Georganiseerde criminaliteit tegengaan. Door vroegtijdige uitwisseling van de mogelijkheden en kaders van onze bestuursrechtelijke, strafrechtelijke, civielrechtelijke en fiscale instrumenten verkrijgen we een betere informatie- en handhavingspositie, waardoor we effectiever kunnen optreden tegen georganiseerde misdaad. Zo kunnen de handhavingspartners en het Openbaar ministerie intensiever samenwerken en meer informatie uitwisselen, zoals in het convenant Hennepteelt.
 • Polarisatie en verharding tegengaan. Professionals die in aanraking komen met (jonge) mensen die polariseren en/of radicaliseren willen we de nodige scholing aanbieden, om beter toegerust te zijn op het omgaan met deze groep. Als we met elkaar een betere signalering en interventie organiseren kunnen we het verharden van een groep of buurt tegengaan. Hiervoor is het van belang in te zetten op het versterken van positieve verbindingen in de wijk en daarmee op de bekrachtiging van positief en sociaal gedrag tussen bewoners.

Later begint nu. Speerpunt jeugd en onderwijs.

 • Voorkomen dat de jeugd ontspoort en inzetten op toekomstperspectief. Jongeren hebben zelf de verantwoordelijkheid voor hun leven en moeten dat ook zo ervaren. Door de verbinding tussen talentontwikkeling, werk, onderwijs en participatie te versterken kunnen we jongeren meer toekomstperspectief bieden en voorkomen dat het mis gaat. Vroegsignalering en talentontwikkeling zijn twee onmisbare aspecten hierbij.
 • Integrale benadering sociaal netwerk. We willen dat scholen weer (meer) onderdeel gaan uitmaken van hun wijk of buurt, zoals Brede Scholen waar buurtbewoners terecht kunnen voor openbare en/of sociale voorzieningen. Vanuit de LEA/onderwijsvisie moet hier meer aandacht voor zijn en het vereist een integrale benadering waarbij we de jeugd, hun ouders, het jongerenwerk, de scholen en politie betrekken.
 • Voorkomen en bestrijden van overlast. Om overlast te voorkomen en bestrijden blijven we inzetten op het vergroten van de ontwikkelingskansen van onze jeugd en daartoe zijn we op verschillende omgevingen in de wijk met jongeren in gesprek. Daar waar er signalen zijn van overlast die niet past binnen de gestelde normen, treden we op. Hierbij kiezen we voor een integrale aanpak waar alle betrokkenen bij jeugd, ouders, buurt, professionals en gemeente, een rol in hebben.
 • De mogelijkheden van bedrijvigheid voor de jeugd (nog) beter benutten. Stadsdeel West is het kloppend hart van de bedrijvigheid in de stad, met veel arbeidsplaatsen en kansen voor stages en talentontwikkeling. Door meer verbindingen te leggen tussen de jeugd/talent en bedrijven kunnen we de doorstroming naar werk en participatie vergroten. Daarnaast willen we meer samenwerking initiëren tussen de integrale teams van economie en werk, talentcoördinatie, het wijkgilde en het stadsdeelmanagement.