headerimg-DUURZAME-ECONOMIE.jpg headerimg-SD.jpg headerimg-DUURZAME-LEEFOMGEVING-02.jpg headerimg-DD-FB.jpg West-headerimg.jpg headerimg-CENTRUM.jpg headerimg-stadsdeeloost.jpg Zuid-headerimg-02.jpg Noord-HEADERIMG.jpg TILE-WEST.jpg West_DE.jpg TILE-CENTRUM.jpg Centrum-DE-02.jpg TILE-OOST.jpg Oost-DE-02.jpg TILE-ZUID.jpg Zuid-DE.jpg TILE-NOORD.jpg Noord-DE.jpg

Stadsdeel Oost

Grootste stadsdeel van Enschede

Stadsdeel Oost is het gebied dat ligt tussen de Lossersestraat, Oldenzaalsestraat, Laares-, Oliemolen-, Hogeland- en Varviksingel, Zuiderval, A-35 en de landsgrens met Duitsland. Het telt 37.989 inwoners en is daarmee het grootste stadsdeel van Enschede.

Het stadsdeel bestaat uit de volgende woongebieden:
Stokhorst, Ribbelt, Park Stokhorst en Schreurserve; Velve-Lindenhof; Zuid-Oost met Diekman, Hogeland, Wooldrik en Leuriks Eschmarke; Dolphia; Glanerbrug met omliggende wijken als Oikos, Eilermarke en Beekveld; Woonwagencentrum, Cascade, Euregio-bedrijventerrein en buitengebied.

Versterken economie


Euregiobedrijvenpark biedt werkgelegenheid

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid is in Oost vooral te vinden op het Euregiobedrijvenpark, bedrijventerrein Sleutelkamp, bedrijventerrein Spaansland en de winkelcentra Mirocenter, Glanerbrug, Eschmarke en Stokhorst. Daarnaast zijn er in de wijken diverse MKB-bedrijven te vinden. De ontwikkeling naar “alles in één school” krijgt in Oost gestalte in verschillende Integrale Kindcentra. Stadsdeel Oost herbergt twee scholen voor gespecialiseerd onderwijs: De Huifkar en de Schutte’s Bosschool. Het voortgezet onderwijs is aanwezig met vestigingen van Het Stedelijk Lyceum, Bonhoeffer en Attendiz (Het Schip).

Duurzame leefomgeving


Thema verkeer staat op agenda

Oost kent één dorpsraad en vijf wijkraden. De kwaliteit van de leefomgeving staat prominent op hun agenda en is voortdurend onderwerp van gesprek met de gemeente, bijvoorbeeld over de wijkbeheerplannen. Stadsdeel Oost kent een grote diversiteit aan sport- en cultuurverenigingen. Het verenigingsleven speelt in belangrijke rol in de samenredzaamheid van wijken en buurten. De thema’s bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid zijn in Oost gekoppeld aan de Gronausestraat, Kuipersdijk en Zuiderval (ontwikkelingen Spaansland), Keppelerdijk en Zuid Esmakerrondweg (fietsverkeer) en Noord Esmarkerrondweg.

Maatschappelijke ondersteuning


Jongerenwerk versterkt zelfredzaamheid

Het wijkwerk in Oost richt zich vooral op het versterken van zelfredzaamheid en activering in Glanerbrug (met name Ontdekkingsreizigersbuurt en Muziekbuurt), Doplhia, Velve Lindenhof en Schreurserve. Het jongerwerk is vooral actief in Velve Lindenhof, Eschmarke en Glanerbrug. De wijkteams maatschappelijke ondersteuning zijn er voor mensen die het op eigen kracht niet redden. Oost kent twee wijkteams Oost-Binnen en Oost-Buiten. De grens is grofweg de Zuid en Noord Esmarkerrondweg.

Dienstverlening en financieel beleid


Dienstverlening

Het servicecentrum Oost is te vinden aan de Gronausestraat 300. Het consultatiebureau, stadsdeelmanagement, stadsdeelbeheer en de wijkteams maatschappelijke ondersteuning hebben hier hun kantoor. Hét loket voor alle burgerzaken is het stadskantoor aan de Hengelosestraat 52, telefoon (053) 481 81 81. U kunt voor alle vragen ook terecht bij het digitaal loket, te vinden via de website www.enschede.nl

Speerpunten Zomernota
stadsdeel Oost

Samen met bewoners en partners hebben we de afgelopen periode de ambities en doelen op hoofdlijnen bepaald, voor de periode 2016-2018.

De speerpunten en enkele doelen en ambities worden hieronder nader toegelicht:

Schoon en duurzaam
 • Minder zwerfvuil, hondenpoep, kwaliteit op onkruid bestrijding en maaien van plantsoenen.
 • Duurzaam afval scheiden stimuleren.
 • Actueel houden van wijkbeheersplannen.
 • Verminderen van het gebruik van fossiele brandstof.
Veiligheid
 • Ombuigen van negatieve, hinderlijke jeugdgroepen, naar positieve en participerende groepen.
 • Aanpak van drugsproblematiek (hennepteelt, drugshandel, fraude).
 • Bewustzijn gevaar (inbraak, geweld, straatroof) vergroten.
 • Vergroten van meldingsbereidheid.
 • Terugdringen van radicalisering en polarisatie.
Werken en meedoen
 • Meer mensen van het bestaansminimum vandaan houden en begeleiden naar werk.
 • Verbeteren van startkwalificaties voor jongeren.
Zorg en ondersteuning
 • Schuldproblematiek verminderen.
 • Verstevigen van aanbod van mantelzorg voor ouderen zonder netwerk.
 • Sterkere rol van (sport)vereniging als spil in de wijk t.b.v. ontwikkeling jongeren, participatie en gezonde leefstijl.
 • Faciliteren van opzetten van niet-professionele netwerken in de buurt gericht op mantelzorg en vrijwilligerswerk.
 • Behoud van voorzieningen op korte afstand, waaronder behoud van diversiteit van winkels op korte afstand.
Jeugd en onderwijs
 • Versterken van de wijkfunctie van scholen.
 • Vergroten en versterken van ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind.
 • Bewerkstelligen van betere verbindingen in de buurt op het terrein van jongerenwerk.
 • Voorzieningen jeugd afstemmen op de behoefte (passend bij dat moment).