headerimg-DUURZAME-ECONOMIE.jpg headerimg-SD.jpg headerimg-DUURZAME-LEEFOMGEVING-02.jpg headerimg-DD-FB.jpg West-headerimg.jpg headerimg-CENTRUM.jpg headerimg-stadsdeeloost.jpg Zuid-headerimg-02.jpg Noord-HEADERIMG.jpg TILE-WEST.jpg West_DE.jpg TILE-CENTRUM.jpg Centrum-DE-02.jpg TILE-OOST.jpg Oost-DE-02.jpg TILE-ZUID.jpg Zuid-DE.jpg TILE-NOORD.jpg Noord-DE.jpg

Stadsdeel Noord

Samen wijkdoelen bepalen voor maatwerk

Doel van de stadsdelen is meer participatie, samenhang en maatwerk per wijk. Slagkracht is hierbij cruciaal. Samen met bewoners, organisaties en gemeentelijke programmamedewerkers bepalen we de wijkdoelen, deze zijn voor alle wijken en het dorp in Noord vastgelegd in wijkprogramma’s. (zie film SDMN en bewonersinitiatieven) De komende jaren wordt de invloed van de bewoners nog belangrijker. Naast de wijkbudgetten krijgen bewoners, via de wijkdoelen, een stem in de besteding van het budget burgerkracht. De besteding van het budget burgerkracht, gericht op preventie, zelf- en samenredzaamheid, wordt voorgelegd aan de stadsdeelcommissie. In de komende jaren ontwikkelen we de digitale wijkbegroting. De wijkbegroting geeft inzicht in de staat van de wijk, de wijkdoelen, de activiteiten, de financiële middelen en de resultaten.

Versterken economie


Samenwerking onderwijs voor creëren van banen

De samenwerking tussen de UT, Saxion en praktijkonderwijs is de komende jaren belangrijk. Dit levert banen op. Cruciaal is dat onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar aansluiten en kinderen hun talenten goed kunnen ontwikkelen. In Twekkelerveld wordt ingezet op opvoedondersteuning en huiswerkbegeleiding. Scholen, jeugdzorg en bewoners ontwikkelden hiertoe samen ideeën tijdens de wijkconferentie Wij(k) Twekkelerveld. In een aantal wijken wordt vanuit de wijkdoelen het wijkbudget ingezet voor talentontwikkeling en werk, voorbeelden zijn de techniekwerkplaats, de jeugdtuinen en S-nugger.

Duurzame leefomgeving


Ontwikkeling app om veiligheid te vergroten

Binnenkort hebben alle wijken in Noord een wijkbeheerplan waarin inwoners prioriteit hebben kunnen aangeven voor het onderhoud. In de komende jaren wordt gewerkt aan de toekomstbestendigheid van Mekkelholt en Saxion. Bewoners en professionals zijn in staat tot mooie dingen. Zo wordt een app ingezet om de veiligheid te vergroten in het Ankrot door samenwerking tussen bewoners, politie, jongerenwerk en gemeente. BEIEN, het eerste buurtenergiebedrijf in Enschede, organiseert de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen en realiseert een moestuin.

Maatschappelijke ondersteuning


Buurtbewoners redden
het samen

Samen- en zelfredzaamheid staan voorop. Mooie voorbeelden van samenredzaamheid zijn de buurtmaaltijd Roombeek en de Wijkconferentie Twekkelerveld. Bewoners krijgen via wijkdoelen invloed op het budget burgerkracht. De verdeling van dit budget wordt voorgelegd aan de stadsdeelcommissie Noord. Mensen die ondersteuning nodig hebben, krijgen deze hulp. Hiervoor zijn in Noord twee wijkteams actief (Noord-noord en Twekkelerveld). Het wijkteam Twekkelerveld sluit aan bij het bewonersinitiatief De Raad in Twekkelerveld, waar bewoners met zorgvragen terecht kunnen.

Dienstverlening en financieel beleid


Jij maakt de buurt

De komende jaren is de ontwikkeling van de wijkbegroting belangrijk. Via internet wordt in beeld gebracht hoe uw wijk ervoor staat, wat de belangrijkste doelen en activiteiten zijn en wat de financiële middelen zijn. Per wijk brengen we in beeld hoe de gemeentelijke middelen verdeeld zijn. De afgelopen jaren zijn veel ideeën voor wijkbudgetten ingediend. Steeds meer ideeën sluiten aan bij de wijkdoelen. Heeft u een idee voor uw wijk? Meer informatie is te vinden op www.jijmaaktdebuurt.nl

Speerpunten Zomernota
stadsdeel Noord

Samen, bewoners, partners en gemeente, hebben we bepaald wat de belangrijke speerpunten voor het stadsdeel Noord zijn voor de komende jaren. De doelen van stadsdeel Noord zijn geformuleerd aan de hand van vier speerpunten:

Schone leefomgeving

als samenleving moeten we het samen doen, en met minder geld dan voorheen. Inwoners van Noord hechten veel waarde aan hun leefomgeving. De komende jaren willen we inzetten op een gezamenlijke inzet in de openbare ruimte, waarbij inwoners meer dan nu ook het eigenaarschap voelen voor de buitenruimten in hun buurt. Ook vinden inwoners van Noord duurzaamheid belangrijk. Inwoners van Bolhaar hebben zich verenigd in het bewonerscollectief Duurzaam Bolhaar en het bewonersbedrijf BEIEN zijn actief met duurzaamheid.

Veilige leefomgeving

het is belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in hun buurt. Hiervoor is het belangrijk dat buurtbewoners elkaar kennen en elkaar helpen. Ook als het gaat om mensen die zich minder goed kunnen redden in onze maatschappij. Als er echt iets aan de hand is moeten inwoners kunnen vertrouwen op adequate inzet van toezichthouders van handhavers. Dit vraagt van inwoners ook zelf een actieve rol, om te beginnen door ook melding te maken bij politie en handhaving. Qua verkeersveiligheid willen we vooral duidelijkheid scheppen over wat wel en niet door de gemeente geregeld kan worden en wanneer.

Sociale leefomgeving

Elkaar kennen en iets voor elkaar betekenen, wie wil dat niet. In Noord zijn mooie initiatieven ontstaan, soms met ondersteuning van de wijkbudgetten en jijmaaktdebuurt. Initiatieven zoals de Buurtmaaltijd Roombeek waar verschillende mensen elkaar ontmoeten en helpen.

Meedoen en talentontwikkeling

In Noord liggen er volop kansen. In de wijken kunnen we nog meer gebruik maken van de mogelijkheden en kennis van de UT en de AKI. Noord kent prachtige sportvoorzieningen, door meer activiteiten te organiseren, kunnen we deze nog meer gebruikt worden. De POWER’s in Noord doen ontzettend goed werk. Verschillende mensen, uit verschillende culturen, werken samen. Door de wijkcoach zijn vrijwilligers in Twekkelerveld opgeleid tot budgetcoach. Hierdoor kunnen buurtbewoners elkaar helpen in het voorkomen en beperken van schulden.