headerimg-DUURZAME-ECONOMIE.jpg headerimg-SD.jpg headerimg-DUURZAME-LEEFOMGEVING-02.jpg headerimg-DD-FB.jpg West-headerimg.jpg headerimg-CENTRUM.jpg headerimg-stadsdeeloost.jpg Zuid-headerimg-02.jpg Noord-HEADERIMG.jpg TILE-WEST.jpg West_DE.jpg TILE-CENTRUM.jpg Centrum-DE-02.jpg TILE-OOST.jpg Oost-DE-02.jpg TILE-ZUID.jpg Zuid-DE.jpg TILE-NOORD.jpg Noord-DE.jpg

Stadsdeel Centrum

Gezellig en dynamisch

De binnenstad ontwikkelt zich steeds verder tot het bruisende centrum van Twente. Door nieuwe impulsen in de kwaliteit van de historische stadskern zelf, door ontwikkelingen rondom de binnenstad en langs de grote invalswegen zoals Zuiderval en Haaksbergerstraat krijgt het Centrum steeds meer de grootstedelijke uitstraling die we al geruime tijd nastreven. Dat is goed voor het positieve imago van de stad en voor het scheppen van extra banen. Daarom gaan we door met het Actieprogramma Binnenstad en met het steunen van onze partners bij het realiseren van kleinschalige projecten in het Centrum.

Versterken economie


Spannende mix aan functies

In de binnenstad scheppen we extra werkgelegenheid door te investeren in de kwaliteit en aantrekkelijkheid en door te werken naar een spannende mix aan functies. Het doel is dat meer bezoekers naar ons centrum komen, die zorgen voor meer omzet in winkels, horeca en culturele voorzieningen. We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte en houden de bereikbaarheid van het centrum op peil ook tijdens piekmomenten. Kwaliteitsverbetering realiseren we ook door het geven van een aantrekkelijker uitstraling aan pleinen, gevels van panden en door het actief acquireren ter vergroting van de variatie in winkels, horeca én culturele evenementen.

Duurzame leefomgeving


Betrokken en verantwoordelijk

We hebben positieve ervaringen met het binnenstadoveleg. Op basis van het Actieprogramma Binnenstad werken alle belanghebbende partners samen met de gemeente. De private partners hebben daarin een grote mate van zeggenschap en zelfbestuur. Op vergelijkbare wijze zetten we ook in de wijken samenwerkingsvormen op en stellen we wijkprogramma’s op. Dat moet er toe leiden dat bewoners zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun wijk of buurt. We ondersteunen hen daarbij onder andere bij het besteden van de wijkbudgetten. We streven naar een goede balans tussen economische vitaliteit en een goed woon- en leefklimaat in de wijken daaromheen.

Maatschappelijke ondersteuning


Benutten van eigen kracht

We zetten in op het beter benutten van de eigen kracht van de Enschedeër: zelfredzaamheid en samen - redzaamheid. Mensen die het zelf niet kunnen redden, krijgen ondersteuning op maat. Dat geldt bijvoorbeeld voor verslaafden. Het is belangrijk hen goede huisvesting te geven met de voorwaarde dat ze er, naar vermogen, iets voor terug doen voor de buurt waarin ze wonen. In de Laares is daar al goede ervaring mee opgedaan. In enkele centrumwijken willen we experimenteren met verdergaande zeggenschap dan tot nu toe: “de wijkbewoners als opdrachtgevers voor de gemeente” .

Dienstverlening en financieel beleid


We verleiden particuliere marktpartijen om te investeren in het Centrum.

Waar mogelijk zetten we de gemeentelijke middelen om hen daarbij over de streep te trekken. Bij uitvoering van het Actieprogramma Binnenstad deden we al positieve ervaringen op met dit “multiplier - effect”. Ook buiten de binnenstad gaan we de mogelijkheden na om met creatieve financieringsvormen win – win situaties te creëren. We organiseren ons werk zo efficiënt mogelijk en maken de drempel naar externe samenwerkingspartners zo laag mogelijk (Team Centrum).

Speerpunten Zomernota stadsdeel Centrum

Samen, bewoners, partners en gemeente, hebben we bepaald wat de belangrijke speerpunten voor het stadsdeel Centrum zijn voor de komende jaren. De doelen van stadsdeel Centrum zijn geformuleerd aan de hand van zes speerpunten:

Bruisende Binnenstad (speerpunt versterken binnenstad)
 • Ruimte voor (vernieuwende) initiatieven van bewoners, studenten, bedrijven, winkels en instellingen; het wegnemen van belemmeringen waar mogelijk.
 • Enschede wil behalve voor de eigen inwoners ook een (grootstedelijke) functie hebben voor de hele regio en het aangrenzende Duitse gebied.
 • Ontwikkeling van een bruisende binnenstad: concretisering van de ‘pretparkgedachte’, de binnenstad als een plek voor ontmoeting, verblijf en vermaak.
 • Bevorderen van culturele programmering in de openbare ruimte.
 • Inkrimpen en versterken van het kernwinkelgebied.
 • Verbeteren van de entrees van de binnenstad.
 • Vergroten van de beleving van de binnenstad.
 • Vergroten van de variatie aan functies en nieuwe winkel- en horecaformules.
 • Pleinen meer functie geven voor verblijf en vermaak.
 • Meer bezoekers en toeristen trekken naar winkels, theater, concerten, exposities en evenementen in de stad met het accent op langer verblijf en meer bestedingen in de binnenstad.
 • Het versterken van Enschede als gastvrije stad.
 • Het vergroten van het imago van de stad.
 • Studenten meer betrekken bij de stad en het beleid, vooral in de binnenstad.
 • Bevorderen van de aantrekkelijkheid van de stad voor studenten en jongeren.
 • Een goede digitale infrastructuur via gratis wifi in de binnenstad.
 • Het centrum van Enschede – en met name de binnenstad – is altijd goed bereikbaar te voet, met het openbaar vervoer, per fiets en per auto, met een goede bewegwijzering.

Banenmotor (speerpunt werk)
 • Behoud van werkgelegenheid in de binnenstad door te investeren in de aantrekkingskracht en vitaliteit van de binnenstad.
 • Versterken van vooral digitale innovatie en ondernemerschap.
 • Investeringen in de binnenstad uitlokken en faciliteren om zo de economische kracht te vergroten.
 • Via het nieuwe bestemmingsplan de mogelijkheid bieden om voor het centrum gewenste nieuwe functies in kantoor-, winkelof horecapanden snel te realiseren.
 • Actief de verbinding zoeken tussen de grootstedelijke voorzieningen in de schil en de binnenstad.
 • Werkzoekenden met een uitkering activeren, opleiden en uit laten stromen naar bijvoorbeeld winkels, horeca en zorg.
 • Zorgen voor Beroeps Opleidende Leerweg/stages.
 • Stimuleren van herontwikkeling van het gebied Ariënsplein/Kop Boulevard.

Compact en Dynamisch (speerpunt stedelijk wonen en dynamiek)
 • Realiseren van vernieuwende vormen van wonen in een segment voor specifieke doelgroepen.
 • Realiseren van concepten die aansluiten bij de identiteit van de binnenstad.
 • Met voorrang bouwen in stadsdeel Centrum in plaats van het uitbreiden van de stad.
 • Herstel van historische ringvormige wegenstructuur binnenstad.
 • Hoogwaardige architectuur bij nieuwbouw.
 • Verbeteren kwaliteit bestaande panden met behoud van historische waarde.
 • Invullen van ‘gaten’ in de bebouwing langs de toegangswegen richting binnenstad.
 • Versterken van functie en structuur van de pleinen.
 • Versterken van de mix van voorzieningen dicht bij de binnenstad, onder andere rond het Ariënsplein, Kop Boulevard en Cobercoterrein.
 • In de Bothoven-Noord een zelfvoorzienende wijk realiseren.

Eigen Kracht (speerpunt zorg en ondersteuning)
 • Het wijkteam is laagdrempelig, herkenbaar, bereikbaar en verankerd in de wijk;
 • Bewoners krijgen passende ondersteuning: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig;
 • Het wijkteam heeft verbindingen met onder meer scholen, sportverenigingen, welzijnswerk en woningcorporaties;
 • Het wijkteam heeft een geode verbinding met de basiszorg (bijvoorbeeld huisartsen) en gespecialiseerde zorg (bijvoorbeeld gespecialiseerde jeugdhulp, Mediant);
 • De zorgpartners werken op wijkniveau goed samen;
 • Er is sprake van geode afstemming tussen wijkteam en gemeentelijk Kernteam Centrum;
 • Er is inzicht in aanwezige voorzieningen en activiteiten in het stadsdeel;
 • Er wordt ingezet op samenwerking tussen zorgpartijen om activering en dagbesteding zo efficient mogelijk te regelen.
Meer zeggenschap (speerpunt modern samenwerken)
 • Bewoners en ondernemers krijgen meer verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun directe omgeving waardoor ze zich meer betrokken voelen bij hun eigen straat, buurt en wijk.
 • Bewoners en ondernemers krijgen meer ruimte om eigen initiatieven te ontplooien en worden daarbij gefaciliteerd door de gemeente en instellingen. De gemeente en instellingen bieden ondersteuning aan mensen die niet zelf in de gelegenheid zijn om een idee uit te werken of uit te voeren.
 • Het op niveau houden van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en de binnenstad door een gezamenlijke inspanning van bewoners, ondernemers, instellingen en de gemeente. Deze inspanning is gericht op signalering, afspraken over de aanpak en de uitvoering van maatregelen.
 • Wijkraden nemen het initiatief om samen met bewoners, ondernemers, instellingen, corporaties en andere partners uit de wijk een wijkprogramma voor de komende 4 jaar op te stellen en een jaaractieplan.
 • De wijken kiezen op basis van de stadsconsultatie en van ‘Weken van de wijken’ zelf de speerpunten waaraan ze samen gaan werken. Bijvoorbeeld:
  • a. De Bothoven: zorg, sociale/fysieke leefbaarheid, stedelijk wonen en dynamiek en veiligheid.
  • b. Horstlanden-Veldkamp: Veilige Leefomgeving (verkeer, zichtbare politie/handhaving), schone en duurzame leefomgeving, zorg op maat (zichtbaarheid zorgloket en wijkteam).
  • c. De Laares: openbare ruimte, veiligheid, activiteiten in de wijk en zorg en ondersteuning. De wijken Binnenstad, Lasonder-Zeggelt-Boddenkamp en Hogeland-Noord ronden het kiezen van hun speerpunten begin 2016 af.
Be good en tell it (speerpunt marketing en communicatie)
 • Bezoek en tijdsduur verblijf aan binnenstad vergroten.
 • Zichtbaarheid Enschede Studentenstad in Centrum (vooral binnenstad) vergroten.
 • Verder uitbouwen van de collectieve cultuurmarketingactiviteiten.
 • Bijdragen aan acquisitie van nieuwe bedrijven binnenstad.
 • Bijdragen aan stimuleren investeringen in de binnenstad.
 • Kavelverkoop centrum en binnenstedelijk wonen stimuleren.
 • Centrum (in bijzonder binnenstad) landelijk onder de aandacht brengen.

Behalve voor deze speerpunten is er vanzelfsprekend ook aandacht voor duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. De ambities in deze Agenda Centrum gelden niet alleen voor de binnenstad, maar ook voor de wijken eromheen. In de wijkprogramma’s krijgen die ambities een vertaling en voegen de wijken hun eigen speerpunten toe.