headerimg-DUURZAME-ECONOMIE.jpg headerimg-SD.jpg headerimg-DUURZAME-LEEFOMGEVING-02.jpg headerimg-DD-FB.jpg West-headerimg.jpg headerimg-CENTRUM.jpg headerimg-stadsdeeloost.jpg Zuid-headerimg-02.jpg Noord-HEADERIMG.jpg TILE-WEST.jpg West_DE.jpg TILE-CENTRUM.jpg Centrum-DE-02.jpg TILE-OOST.jpg Oost-DE-02.jpg TILE-ZUID.jpg Zuid-DE.jpg TILE-NOORD.jpg Noord-DE.jpg
Samenwerking met Duitsland

Samenwerking met Duitsland

Een belangrijk geografisch kenmerk is dat Enschede in haar omvang de enige grote stad in Nederland is die aan de landsgrens ligt. Die grens vormt meer dan ooit een kans, in plaats van een barrière. Een kans die we met beide handen willen grijpen.

Daarom zetten wij in op

 • Intensivering van de samenwerking Gronau – Enschede op het gebied van economie, werk en onderwijs: bijeenkomsten voor ondernemers uit beide steden/anden, ontwikkeling van gezamenlijke programma’s met betrekking tot toerisme, bemiddeling van werkzoekenden, informatie-uitwisseling en de stimulering van de Duitse taal in het basis- en voortgezet onderwijs

 • Actieve deelname aan het in 2015 gereed gekomen ‘pact voor grensoverschrijdende samenwerking’ (Euregio): het initiëren van en deelname aan Duits-Nederlandse projecten met betrekking tot werk en onderwijs, informatie-uitwisseling, lobbyen, etc.

 • Nieuwe vestigingen van (Duitse) winkels en ontwikkelingen in de binnenstad en het woonplein, het aantrekken van het aantal banen; het zijn voorbeelden die laten zien dat Enschede steeds meer in trek is bij investeerders. We zien dat de aantrekkende economie langzamerhand haar vruchten afwerpt.

 • We zetten in op samenwerking en verbinding met en van Duitse en Nederlandse ondernemers.

 • Duitse ketens als Poco, ExtraBlatt en Cafe & Bar Celona zien Enschede als de ideale plek om te starten op de Nederlandse markt

 • Er zijn in Duitsland veel niet in te vullen vacatures en in Enschede veel inwoners die (opnieuw) aan het werk willen. We verbinden daarom de Duitse vraag met het Nederlandse aanbod onder het motto ‘ grenzeloos werken, leren, investeren’. Door de grenzen te slechten lossen we elkaars problemen op. Belangrijke voorwaarde daar-voor is dat we zowel in Duitsland als Enschede de werkgeversbehoeften in beeld hebben en leidend maken. We willen daarom de werkgevers (nog) beter leren kennen. We zetten ons onverminderd in om het bedrijfsleven, en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf, duurzaam te verbinden met onderwijs en onderzoek.

 • Binnen de Regio is een actieplan ‘Twente werkt’ opgesteld met daarbinnen projecten om de kansen die het grensgebied Euregio voor werkzoekenden biedt, optimaal te benutten. Er wordt hierbij een arbeidsmarktoffensief in Duitsland opgesteld. Er wordt ingezet op verhogen van het aantal bemiddelingen op vacatures in Duitsland. Voor Enschede betekent dit: per jaar minimaal vijftig regulier, aangevuld met nog eens dertig bij toekenning subsidie in het kader van SIB (Social Impact Bond).

 • Het in 2015 opgebouwde netwerk in Duitsland wordt verder vergroot en versterkt met branche- en werkgeverorganisaties, gemeenten, steden, etc.

 • Bij de toekenning van de subsidie in het kader van sectorplannen: de vorming van een Twents projectteam bestaande uit medewerkers van diverse Werkpleinen. Het doel is de bemiddeling van tweehonderd werkzoekenden op vacatures in Duitsland

 • Implementatie van het project Zorg: de scholing en bemiddeling van (met name) medewerkers uit de thuiszorg op vacatures in de Duitse ‘Altenpflege’. Hiertoe wordt onder andere eind oktober een banenbeurs georganiseerd in de Gieterij in Hengelo, waar Duitse werkgevers zich presenteren.

 • In de eerste 9 maanden van 2015 hebben we 50 werkzoekenden bemiddeld naar een baan in Duitsland

 • Onze Oosterburen komen steeds vaker naar Enschede om te winkelen en onze binnenstad te bezoeken. Er vindt een intensieve acquisitie van Duitse Retail plaats.

 • Percentage Duitse bezoekers aan de binnenstad op een zaterdag is 36% en op de zondag 43%.

 • Saxion en UT worden steeds internationaler. Van de 12.000 jongeren die zich dit studiejaar aanmeldden bij het hoger onderwijs, komt 36% uit het buitenland.

 • Aantal studenten uit Duitsland: ruim 3.000 De uitdaging is dit aantal vast te houden. Een afname dreigt doordat in Duitsland het collegegeld is komen te vervallen waardoor studeren daar aanzienlijk goedkoper is. Voorts heeft Enschede hiermee 3.000 potentiele ambassadeurs, waar gebruik van gemaakt kan worden.

 • In de Lokale educatieve agenda hebben we opgenomen dat we Duits taalonderwijs en uitwisseling van taal en cultuur over de grens intensiveren. Doelstelling is dat in 2020 een substantieel deel van de leerlingen voldoende Duits spreekt om in Duitsland te kunnen werken.

Kansen uitwerken

De kansen in Duitsland worden verder uitgewerkt langs de volgende lijnen:

 • Er wordt ingezet op verhogen van het aantal bemiddelingen op vacatures in Duitsland: minimaal vijftig regulier, aangevuld met nog eens dertig bij toekenning subsidie in het kader van SIB (Social Impact Bond).
 • Naar verwachting wordt het Intersectorale sectorplan (een van de actielijnen uit Twente Werkt!, uiterlijk november toegekend. Daarmee komt een substantieel bedrag vrij dat ingezet wordt om het aantal bemiddelingen Twentebreed te verhogen.
 • Het in 2015 opgebouwde netwerk in Duitsland wordt verder vergroot en versterkt met branche- en werkgeverorganisaties, gemeenten, steden, etc.
 • Bijzondere aandacht voor een drietal projecten in de zorg: bemiddeling van Twentse werkzoekenden uit, met name de thuiszorg, naar banen in de Duitse ‘Altenpflege’.
 • Verdere focus op economische samenwerking Duitse en Nederlandse Ondernemers.