headerimg-DUURZAME-ECONOMIE.jpg headerimg-SD.jpg headerimg-DUURZAME-LEEFOMGEVING-02.jpg headerimg-DD-FB.jpg West-headerimg.jpg headerimg-CENTRUM.jpg headerimg-stadsdeeloost.jpg Zuid-headerimg-02.jpg Noord-HEADERIMG.jpg TILE-WEST.jpg West_DE.jpg TILE-CENTRUM.jpg Centrum-DE-02.jpg TILE-OOST.jpg Oost-DE-02.jpg TILE-ZUID.jpg Zuid-DE.jpg TILE-NOORD.jpg Noord-DE.jpg

Programmabegroting

2018-2021

21 hectare zonnepanelen

Aanwijzing locaties voor zonne-energie. In deze coalitieperiode ten minste 21 hectare voor zonnepanelen. Nu reeds 24 hectare aan zonnepanelen vergund!

1% is de stijging van het aantal mensen met een Participatiewet uitkering. Landelijk was deze stijging 3,6%.

-19% Afname woninginbraken tov 2013. Aantal woninginbraken is 19% afgenomen t.o.v. 2013. 961 in 2013, 785 in 2017.

Transformatie-agenda Sociaal Domein

Inzet op preventie, zelfredzaamheid en inclusie.

10.3 mln mensen bezoeken jaarlijks de Enschedese binnenstad.

61,5% arbeidsparticipatie in Enschede. Dat is een daling van 1,2% t.o.v. 2015.

67% lager

Enschede heeft een lagere schuld ten opzichte van de benchmark gemeenten. 67% t.o.v. 130%.

Wijkgericht werken Met 19.300 inwoners voor maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp

Lokale Educatieve Agenda

Subsidieregeling uit LEA is massaal benut. Deze voorzien duidelijk in behoefte binnen de kinderopvang en onderwijs.

Groene leges; lagere leges voor groene bouwplannen

Regeling is in 2016 tot stand gebracht en was effectief. Wegens grote toeloop (en de daarmee samenhangende financiële claim) is de regeling stop gezet. Bij de gemeenteraad ligt op dit moment een voorstel om de regeling voor een beperktere categorie van gevallen te heropenen.

Aanpakken ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar maar heeft wel zichtbare gevolgen. Verloedering op straat, verwaarlozing van panden, mensenhandel, drugshandel en afpersing leiden tot problemen in de maatschappij.

* Locaties van de afbeeldingen op de kaart zijn illustratief

Een blik op de toekomst én nu

In de huidige tijd gaan maatschappelijke ontwikkelingen steeds sneller en deze ontwikkelingen veranderen continue. Onze inwoners verwachten daarom een overheid die daar adequaat mee omgaat en hen optimaal faciliteert om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. En van de overheid wordt dienstverlening verwacht die optimaal aansluit op de wensen van de bevolking, die flexibel inspeelt op de veranderingen die zich voordoen én die een bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling van de stad en haar dorpen in de breedste zin van het woord.