headerimg-DUURZAME-ECONOMIE.jpg headerimg-SD.jpg headerimg-DUURZAME-LEEFOMGEVING-02.jpg headerimg-DD-FB.jpg West-headerimg.jpg headerimg-CENTRUM.jpg headerimg-stadsdeeloost.jpg Zuid-headerimg-02.jpg Noord-HEADERIMG.jpg TILE-WEST.jpg West_DE.jpg TILE-CENTRUM.jpg Centrum-DE-02.jpg TILE-OOST.jpg Oost-DE-02.jpg TILE-ZUID.jpg Zuid-DE.jpg TILE-NOORD.jpg Noord-DE.jpg

Ambities vs realisatie

Het college van B&W heeft voor de komende vier jaar in het coalitieakkoord prioriteiten opgenomen. Hieronder een overzicht van deze prioriteiten. Deze ambities bevinden zich in verschillende fases.

In voorbereiding

Dit zijn alle onderwerpen die nog niet voor besluitvorming aan het college zijn voorgelegd. In de voorbereidende fase is altijd een rol weggelegd voor de stad. Soms prominent, soms minder.

B&W

Onderwerpen die ter besluitvorming aan het college van B&W zijn voorgelegd.

Raad

Onderwerpen die ter besluitvorming aan de gemeenteraad zijn voorgelegd.

Uitvoering

Het beleid of de afspraken die over het onderwerp zijn gemaakt met raad en college, worden uitgevoerd. Het proces vraagt nog wel om continue aandacht.

Afgerond

Het beleid of de afspraken zijn uitgevoerd en het traject is doorlopen. Óf de taken zijn overgedragen aan een andere partij. Er wordt geen (bijzondere) actie meer van de gemeente verwacht.

Onze ambities

Voorbereiding

B&W

Raad

Uitvoering

Afgerond

Actieplan banen Twente Werkt Onderzoek vergroten bereikbaarheid Gemeentelijke Aquisitieteam

De gemeente zet zich volledig in om zoveel mogelijk mensen naar werk of een zinvolle dagbesteding te begeleiden. De gemeente gebruikt nieuwe methoden om mensen uit de bijstand actief te ondersteunen bij het vinden van werk.

Vergroten veiligheidsgevoel inwoners Aanpak High Impact Crimes Nieuwe veiligheidsplan 2017-2020 Inzicht in onzichtbare problemen

Het aantal misdrijven, vooral op het gebied van woninginbraken, daalt steeds verder. De gemeente legt de komende tijd de nadruk op het verminderen van criminaliteit door veelplegers. Met betrekking tot onveiligheidsgevoelens richt de Gemeente zich op verdere verbetering van monitoring en beïnvloeding op buurt- en wijkniveau.

Innovatie sociaal domein Meer preventie, minder reparatie

Een groot aantal taken binnen het sociaal domein is al overgedragen aan de gemeente. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de nieuwe WMO én de Jeugdwet een verantwoordelijkheid van de gemeente. Het uitgangspunt is dat niemand tussen wal en schip valt. Wie ondersteuning nodig heeft, wordt geholpen door de gemeente. Dat doet de gemeente op maat en in overleg met mensen zelf, mantelzorg en familie. Waar maatwerkvoorzieningen nodig zijn, worden die ingezet.

Aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt LEA-gelden inzetten op programmeren en Duitse taal Huiswerkbegeleiding voor leerlingen met ouders met weinig geld

De gemeente heeft een Lokaal Educatieve Agenda 2015-2018. In deze agenda staan doelstellingen voor onderwijsvernieuwing. Daarbij ligt de nadruk op jongerenparticipatie, ouders als partner en de vakken Duits en Techniek. Scholen en bedrijven kunnen initiatieven indienen die kans maken op subsidie van de gemeente. Op deze manier sluit de gemeente aan bij wat er in de stad gebeurt, en geeft een impuls wanneer een initiatief aansluit bij onze ambities.

Behoud rijksgesubsidieerde instellingen Subsidie-onafhankelijke culturele voorzieningen Commissie Wientjes Topteam en Q-team Invoering omgevingswet / vormgeven omgevingsvisie

De gemeente ziet het nemen van initiatieven in de stedelijke ontwikkeling niet meer alleen als een taak van de gemeente. De gemeente is volgend in initiatieven van anderen; met een focus op het binnensingelgebied en de verdere economische ontwikkeling.

Agenda Centrum Binnenhalen toonaangevend binnenstadsevent Fusie Atak- Metropool Evaluatie actieprogramma binnenstad

Door het naar Enschede halen van "The Passion" is een belangrijke doelstelling uit het coalitieakkoord -het binnenhalen van een toonaangevend binnenstadsevenement- gerealiseerd. Tevens is Enschede genomineerd als binnenstad van het jaar 2017. Een nominatie die recht doet aan de inzet van de gemeente Enschede voor een bruisende binnenstad.

Afvalvrij Enschede Actieprogramma Duurzaamheid Enschede wekt op

Gemeente Enschede heeft de ambitie om de totale hoeveelheid afval (gescheiden + restafval) te verminderen door afvalpreventie. Ook wil de gemeente Enschede het restafval verminderen door beter te scheiden. De Co2 ambitie blijft onverminderd van kracht. De resultaten die Enschede behaalt hebben een plek gekregen in het Actieplan Duurzaamheid.

Taken afstoten en op afstand Vernieuwde P&C Sturing op vastgoed via beleidskader Lerende organisatie

De verwachtingen die de samenleving heeft bij de rol van de overheid is aan het veranderen. De gemeente Enschede is aan het veranderen van een uitvoerende naar een vooral regisserende compacte gemeente. Dit vraagt ook verandering van de houding en het gedrag van iedereen die bij de gemeente werkt. Deze verandering houdt in dat de gemeente meer wil investeren in versterken en verbinden.

Risicoreductie-programma Schuldpositie verbeteren Flexibel begroten

De gemeente Enschede heeft tot doel om de financiële situatie van Enschede te verbeteren en daarnaast minder financiële documenten op te leveren.

Klachtencommissaris Stadsdeelgesprekken en Partnerconferentie Programma goed bestuur

Dichtbij mensen staan, kansen pakken en ruimte geven, vraagt een verandering van de opstelling als gemeente. De gemeente faciliteert steeds meer en neemt een houding aan van ‘samen mogelijk maken’.